Wishbox

מערכת להתכתבות עם האורח ולביצוע פרה ציק אין.
לידיעתך, החל מהחודש הבא תחויב בתוספת של 19 ₪ בחודש.
העלות הינה, בגין שמירת קבצים בשרת.
הממשוק הינו דו כיווני (אינטגרציה מלאה).